§

Verksamheten

Advokatfirman Lennart Johansson AB i Falkenberg grundades 1987 av advokaten Lennart Johansson, som efter nära ett decennium som bankjurist på Falkenbergs sparbank skaffat sig en klientkrets bland såväl privatpersoner som kommunens småföretagare. Några av de klienter som anlitade Lennart Johansson som bankjurist har följt honom genom åren och är idag klienter på advokatbyrån. Sedan starten av advokatverksamheten har även brottmål varit en väsentlig del av verksamheten.

Advokatbyrån har två verksamma jurister och en sekreterare. Verksamheten består av allmän praktik, men de båda juristerna har var och en sina intresseområden, vilka närmare redovisas under respektive jurists sida. Båda juristerna är godkända att anlitas såväl vad avser allmän rättshjälp som försäkringsbolagens rättskydd och medverkar vid förmedling av dessa.

Advokatbyrån betjänar förutom privatpersoner även små och medelstora företag.

Privatpersoner lämnas rådgivning och biträde i de flesta ämnesområden. Biträde avser ofta familjerättsliga spörsmål, men kan även avse tvister rörande t.ex. fastighetsrättsliga frågor. Biträde i familjerättsliga spörsmål kan t.ex avse mål vid allmän domstol rörande äktenskapsskillnad samt frågor rörande vårdnad, boende och umgänge med barn. Vidare biträde vid förvaltningsdomstol i samband med mål ang LVU och LVM m.m.

Företagen bistår vi med kontraktsskrivning i samband med överlåtelser, upprättande av kompanjonavtal, aktieägaravtal, distributionsavtal etc. Nära samarbete med på orten etablerade revisionsbyråer tillförsäkrar att även skattefrågorna blir beaktade.

Även företagen biträds vid tvister av skilda slag. Advokatbyrån har även medverkat i skiljemannaförfarande.